Saitama International Association

ศูนย์ให้คาปรึกษาทั่วไปสาหรับชาวต่างประเทศ จังหวัดไซตามะ

 

  1. รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันผ่านทางโทรศัพท์เป็นภาษาต่างประเทศ ส าหรับการปรึกษาที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ปัญหาเรื่องระบบกองตรวจคนเข้าเมือง,ปัญหาแรงงาน หรือกฎหมาย ต้องท าการจองล่วงหน้า
    *ปัญหาเหล่านี้จะปรึกษาโดยพบกัน จ าเป็นต้องจองล่วงหน้า
  2. ศูนย์จะท าหน้าที่เป็นล่ามให้ทางโทรศัพท์ในขณะที่ท่านไปติดต่อสถาบันสาธารณะ (ที่ท าการเทศบาล,จังหวัด,โรงพยาบาล)และต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาญี่ปุ่น
     
<วันเวลาท าการ>

จันทร์ ศุกร์ -เวลา 16.00 – 9.00น 29 ,ยกเว้นวันหยุดราชการ( .ธ3 – .ค. ม).ค.
 

📞048-833-3296

 

FAX:048-833-3600

ใบปลิวหลายภาษา

ไฟล์PDF (1.94MB)